Informacje o projekcie.

Projekt "Z NOWĄ ENERGIĄ” jest skierowany do 44 młodych osób kobiet i mężczyzn ( 4 grupy średnio po 11 osób), które:

- są w wieku 18-29 lat, - zamieszkują na terenie woj. pomorskiego w tym z miast średnich lub miast tracących funkcje gospodarcze w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

- nie uczestniczą w kształceniu w trybie formalnym stacjonarnym,

- w ciągu ostatnich 4 tygodni nie szkoliły się, nie uczestniczyły w szkoleniu, - są bierne zawodowo,

- są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w ewidencji urzędu pracy,

- są emigrantami lub reemigrantami, którzy pragną uzyskać kwalifikacje zawodowe i zdobyć zawód. Projekt o wartości 810 056.95 zł jest współfinansowany z Funduszy Europejskich, wartość dofinansowania wynosi 682 716.00 zł

Oferujemy:

- szkolenia zawodowe z dofinansowaniem kosztów dojazdów i stypendium szkoleniowe 6,78 zł za godzinę szkolenia.

- płatne 3 - trzy miesięczne staże w wysokości 1017,40 zł netto/ m-c z dofinansowaniem kosztów dojazdów - szkolenia indywidualne i grupowe

,

Dokumenty zgłoszeniowe:

1. Formularz zgłoszeniowy,
2. Oświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów grupy docelowej,
3. Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1977 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375) – w przypadku osób niepełnosprawnych,
4. Oświadczenie określające status Kandydata na Uczestnika Projektu na rynku pracy
5. Oświadczenie dotyczące przekazania informacji o sytuacji na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie

Formularz oraz Oświadczenia muszą być opatrzone czytelnym podpisem Kandydata na Uczestnika Projekt.


Ścieżka wsparcia:

1. Doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe oraz indywidualne pośrednictwo pracy- zwrot kosztów dojazdów na zajęcia.

2. Wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe - zwrot kosztów dojazdów.

3 . Szkolenie zawodowe : indywidualnie według Indywidualnego Planu Działania (IPD) opracowanego razem z doradca zawodowym, szkolenie średnio 150 godzin zakończone certyfikatem potwierdzającym nabyte kwalifikacje.

4. Staże zawodowe : Wnioskodawca zapewnia każdemu Uczestnikowi badanie lekarskie,Uczestnicy podczas trwania stażu podlegają ubezpieczeniu NNW, za udział w stażach przewidziane jest stypendium stażowe – 1017,40 zł netto/miesiąc.

Praca : min 3 m-ce umowa o prace na minimum 1/2 etatu po zakończeniu stażu !


Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z akutalnymi ustawieniami przeglądarki.
Szanowni Państwo, w związku wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – powszechnie określane jako RODO), w wykonaniu obowiązku informacyjnego, w załączeniu przesyłamy dokument zawierający stosowne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych